Een partij die luistert naar initiatieven van ondernemers.

Dat noem ik nou anders.

“Alleen met elkaar kunnen wij het anders blijven doen“

Ons verkiezings programma

Ouder-Amstel is een gemeente om trots op te zijn. Wij willen een partij zijn voor zowel inwoners, ondernemers en organisaties van Ouderkerk, Duivendrecht en de Waver. De komende jaren staan er grote projecten op het programma en komen er steeds meer taken vanuit het Rijk naar de gemeente toe. Er is veel werk aan de winkel!

Ouder-Amstel Anders is als lokale politieke partij in de gemeente Ouder-Amstel opgericht in november 2009. In de afgelopen periode heeft de partij met drie zetels in de gemeenteraad gezeten.

Ouder-Amstel Anders wil in haar nieuwe verkiezingsprogramma eerst nog even terugkijken op de raadsperiode van 2018-2022. Wij kijken terug op een periode waar we erg trots op zijn. Binnen de raad hebben wij duidelijk ons gezicht laten zien en veel voor onze gemeenschap aan resultaten geboekt. Deze zaken hebben wij mede door uw inbreng en met uw overleg op de agenda weten te zetten. Een aantal van deze resultaten waar ook u de vruchten van plukt willen wij graag toch even benoemen;

 1. Zelfbewoningsplicht en antispeculatie beding in de vele nieuw te ontwikkelen woningbouwprojecten.
 2. Het opzetten van een digitale petitie daar het de bomenkap betreft en welke mede met acties van andere bewoners tot een bijzonder goed resultaat hebben geleid.
 3. Bomenverordening/ Bomenplant en het Groenonderhoud is door ons op de agenda gezet.
 4. Aandacht voor de vele bijplaatsingen bij de vuilcontainers en het grote probleem zwerfafval.
 5. Getracht de invoering van diftar met een pauze knop on hold te zetten.
 6. Aandringen op afronding van het legalisatie proces van het dossier woonboten.
 7. De discussie over, van, voor de busterminal en Smart Mobility Hub en de sociale lasten welke deze plannen met zich meebrengt voor onze gemeente.
 8. De infrastructuur binnen onze gemeente bij realisatie van alle projecten niet alleen op het project maar gemeente of dorps breed.
 9. De mobiliteit rondom Evenementen, Voetbalwedstrijden, Smart Mobility Hub, Busterminal en de Nieuwe Kern onder de aandacht gebracht en duidelijk gemaakt dat wij ons daar grote zorgen over maken.
 10. De aandacht voor een veilige woonomgeving met de daaraan verbonden noodzaak van inzet handhaving.

Wij hebben ons hard gemaakt voor zaken die inwoners en ondernemers in onze gemeente van belang vonden. Wij zijn als partij een spreekbuis voor de inwoners ondernemers en organisaties en zeggen waar het op staat. Maar wel eerlijk en betrokken. Altijd een luisterend oor bieden. Dat past bij de doelstelling van Ouder-Amstel Anders; “een forum zijn voor de burgers om hun wensen zoveel mogelijk te verwezenlijken.” Wij zijn ook een partij die ter plaatse het punt van uw inbreng willen zien en met u meedenken hoe wij het kunnen inbrengen. Ouder-Amstel Anders onderneemt veel politieke actie om inwoners, ondernemers en organisaties bij te staan.

Natuurlijk realiseren wij ons dat onze inbreng in de gemeenteraad afhankelijk is van onze overtuigingskracht.

Wij rekenen daarom graag op uw steun tijdens de verkiezingen, zodat wij een breder draagvlak binnen de raad kunnen krijgen. Ook bij het opstellen van dit verkiezingsprogramma hebben wij naar onze inwoners, ondernemers en organisaties geluisterd. Wij hebben in dit verkiezingsprogramma de ideeën van inwoners, ondernemers en organisaties verwerkt.

Ouder-Amstel Anders is bij het opstellen van het verkiezingsprogramma uitgegaan van 12 programmapunten waarvan wij denken dat die belangrijk zijn voor uw leefomgeving.

Wij hebben ervoor gekozen dit zo duidelijk en kort mogelijk te verwoorden, zodat het voor eenieder leesbaar blijft.

Algemeen Bestuur

Samenwerken in zelfstandigheid – met behoud van eigen identiteit!

Het bestuurlijk zelfstandig blijven tussen grotere gemeenten en de gemeente Amsterdam zal Ouder-Amstel Anders tot het uiterste verdedigen. Kijkend naar de groei van onze gemeente na invulling van de diverse projecten een dubbel aantal inwoners wat zelfstandigheid rechtvaardigt.

Opgeslokt worden door bijvoorbeeld Amsterdam zal voor de inwoners betekenen dat de gemeentelijke belastingen hoger gaan worden en wij steeds minder grip krijgen op onze leefomgeving.

Wij realiseren ons dat dit misschien meer geld gaat kosten, maar vinden het aspect zelfstandigheid te belangrijk. Natuurlijk is samenwerking op ambtelijk niveau met omliggende gemeente zeer belangrijk. Met de gemeenten Diemen en Uithoorn is middels de DUO+ samenwerking daarvoor al een belangrijke stap gezet. Maar ook met andere gemeenten is overleg en samenwerking essentieel.

Burgerparticipatie

Bij ons staat contact met de burgers van Ouder-Amstel Centraal!

Ouder-Amstel Anders is een partij die vanaf haar start burgerparticipatie hoog in het vaandel heeft staan. En het is ook onze grootste kracht. Wij gaan naar de inwoners, ondernemers en organisaties toe, luisteren naar ze. Wij bezoeken informatieavonden om te horen wat aan inwoners, ondernemers en organisaties wordt voorgesteld. Wij vragen ook naar hun mening na deze informatieavonden. Voor ons is een belangrijke voorwaarde voor een goed participatieproces, dat de betrokkenen ook iets terugziet in het plan of project van hun inbreng.

Wij vinden dan ook dat de gemeente de inbreng van de burgers moet meewegen bij de besluitvorming. En daarna een goede terugkoppeling waarom een besluit genomen is. Burgerparticipatie kan de kwaliteit van beleid en plannen vergroten en het werkt als inwoners ook iets terugzien van hun inbreng en inzet. Door gebruik te maken van ideeën, ervaring en kennis van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen waardevolle plannen tot stand komen. Dit zonder financiële gevolgen voor de gemeente. Initiatieven die door inwoners ingebracht worden en bijdragen aan het algemeen belang moeten eventueel in aanmerking komen voor een subsidie.

Ouder-Amstel Anders vindt het belangrijk dat ook de jeugd bij het maken van plannen betrokken wordt. Wij vinden het belangrijk dat jongeren meehelpen besluiten te nemen over zaken die voor hen bedoeld zijn.

Veiligheid en handhaving

Gezien en gezien worden!

Ouder-Amstel Anders wil graag dat haar inwoners een goed objectief en subjectief gevoel van veiligheid hebben. Daarmee willen wij zeggen dat het gevoel niet alleen is gebaseerd op hoe vaak een misdrijf daadwerkelijk voorkomt, maar ook op het feit hoe bedreigd/angstig inwoners zich voelen.

Binnen onze gemeente worden we veel geconfronteerd met strafbare feiten zoals woning- en auto-inbraken Volgens de APV kan de burgemeester cameratoezicht inzetten op deze feiten. Daarnaast geeft cameratoezicht ook een preventief veiligheidsgevoel een reden temeer voor Ouder-Amstel Anders om te overwegen dit middel in te voeren. Een gegeven is dat op de toegangswegen al cameratoezicht is geregeld waardoor de mogelijkheid bestaat om van deze camerabeelden gebruik te maken in de opsporing van eerdergenoemde feiten.

De handhaver/boa is door de ontwikkelingen in de lokale veiligheid en de terugtredende politie veel meer bestuursrechtelijke en strafrechtelijke taken gaan uitvoeren. In de lijn van de VNG wil Ouder-Amstel Anders een Gezamenlijke Actieagenda Gemeentelijke Handhaving 2022 -2024 binnen onze gemeente introduceren.

Sport, cultuur en recreatie

Een rijke bewegings- en sportcultuur in een groene omgeving

De leefomgeving moet mogelijkheden bieden voor culturele en sportieve activiteiten voor jong en oud. Sport was vroeger voornamelijk een activiteit voor jongeren, terwijl tegenwoordig ook veel ouderen een sport beoefenen. In Ouder- Amstel viert de sport hoogtij. We hebben een rijke en diverse sportcultuur. Als gemeente moeten wij sport blijven stimuleren. Zeker nu er meerdere nieuwbouwprojecten in aantocht zijn, en we als gemeente groeien, moeten we ervoor zorgen dat ook het aanbod in sport hierbij aansluit.

Recreatie is zeker goed mogelijk in onze gemeente. Wij hebben een aantal natuurgebieden, zoals de Ouderkerkerplas, de Ronde Hoep en de Waver, die zeker de moeite waard zijn om te wandelen en te fietsen en te genieten van wat de natuur ons biedt. De laatste resterende weidegebieden, (uniek is de al eerdergenoemde Ronde Hoep en in het voor een groot deel verstedelijkte Duivendrecht het weitjespark dienen worden te behouden.

Ouder-Amstel Anders vindt ons cultureel en historisch erfgoed van grote waarde en dit moet behouden blijven. Monumentale panden mogen niet verloren gaan, dus zal er voor het onderhoud hiervan geld beschikbaar moeten zijn. Wat ook weer een positief effect kan hebben op recreatie en toerisme. Bij cultuur denken wij uiteraard ook aan de bibliotheken in onze kernen. In onze gemeente een goed gebruikte en gewaardeerde voorziening.

Gezondheid

Een integrale aanpak voor een gezonde gemeente met gezonde inwoners!

Ouder-Amstel Anders steunt het Nationale Preventieakkoord maar toch zien wij in onze gemeente diverse zaken die om aandacht vragen.
Helaas zien we dat in onze gemeente er een toename is aan obesitas onder jongeren en ouderen. Veroorzaakt door een ongezonde levensstijl en te weinig beweging. Als gemeente moet je daar je ogen niet voor sluiten en overwegen daar een project voor op te zetten. Dit zou kunnen heten Gezonde Gemeente. Natuurlijk moet je daarvoor gaan samenwerken met huisartsen, sportorganisaties, GGD, lokale supermarkten, veehouders en horeca.

Gezonder door eerlijke voeding en die bij de lokale middenstand herkenbaar te vinden is en dus makkelijk aan te schaffen. Er moeten meer ‘laagdrempelige ’beweegroutes komen en een goede samenwerking met sportclubs is van belang. Bij het ontstaan van ziektes zijn vaak achterliggende factoren die de gezondheid negatief beïnvloeden. Wij vinden dat een integrale aanpak van armoede en gezondheid belangrijk is. Mensen die in armoede leven hebben meestal een minder goede gezondheid. Hebben vaak schulden en zijn eenzaam.

Economie en financiën

Ondernemende Fairtrade gemeente met een gezonde financiële basis!

Ouder-Amstel Anders is van mening dat bij alle plannen zorgvuldig en kritisch naar de inkomsten en uitgaven van onze gemeente gekeken moet worden, zodat er de komende jaren weer sprake zal zijn van een programmarekening met een positief resultaat. Het behoud van de gezonde financiële basis van onze gemeente is volgens Ouder-Amstel Anders van groot belang. Hierbij moet ook oog zijn voor de financiële risico’s.

Ouder-Amstel Anders ziet graag dat wij een Fairtrade Gemeente worden. Dat betekent dat producenten in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs voor hun product krijgen en dat de omstandigheden waarin zij werken menswaardig zijn; geen kinderarbeid, geen extreem lange werkdagen en met aandacht voor milieuvriendelijke productieprocessen. Als wij Fairtrade gemeente zijn leveren wij een belangrijke bijdrage aan duurzame armoedebestrijding. Je kunt Fairtrade gemeente worden door ‘fair trade’ als principe bij je inkoopbeleid te hanteren.

Natuur en milieu

Beschermen van het groengebied, biodiversiteit en tegengaan van verstedelijking!

Kijkend naar de natuur in onze gemeente moeten wij helaas vaststellen dat deze wordt verloederd door het vele zwerfafval dat wordt achtergelaten. Alle inzet van onze vele vrijwilligers ten spijt die er alles aan doen om dit op te ruimen wat de uitstraling zeker ten goede komt.

Zeker sinds de invoering van Diftar zien wij het zwerfafval toe nemen. Wij zullen dan ook regelmatig om een evaluatie blijven vragen. En als deze niet aan de verwachtingen voldoet dan zullen wij vragen om te stoppen met dit systeem van afvalverwerking. Het groen in onze gemeente moet op een duurzame manier beheerd worden. Waarbij er meer aandacht moet komen voor de biodiversiteit, bijvoorbeeld door het inzaaien van bermen met speciale bloemenmengsels.

Werken en wonen

Planmatige ontwikkeling van onze leefruimte met aandacht voor de grote projecten!

Wat betreft planmatige ontwikkeling van onze leefruimte heeft onze gemeente nogal ambitieuze plannen. Denk aan de visie voor het Amstel Business Park. Een zeer goede ontwikkeling voor de daar al gevestigde ondernemers en eventueel toekomstige ondernemers. Tijdelijke Internationale Busterminal Duivendrecht en Smart Mobility Hub. Ouder-Amstel Anders heeft grote zorgen met betrekking tot de ontwikkeling van een Internationale Busterminal in Duivendrecht. Amsterdam verwacht jaarlijks 4 miljoen passagiers door deze busterminal te laten gaan. De oorspronkelijke uitgangspunten voor de komst van de tijdelijke busterminal waren maximaal 1 miljoen passagiers bij de locatie Station Duivendrecht en niet langer dan 10 jaar. De gemeente Amsterdam wil een onderzoek of deze busterminal op een andere locatie kan worden gevestigd. Namelijk bij de nog te ontwikkelen Smart Mobility Hub (SMH), waarbij ook een daklozen en verslaafden winteropvang komt.

Ouder-Amstel Anders maakt zich grote zorgen over de (sociale) veiligheid en leefbaarheid in het te ontwikkelen gebied. 4 miljoen passagier gaat een grote overlast geven. Ook wordt het college van B&W gevraagd bij Amsterdam aan te geven dat de gemeenteraad van Ouder-Amstel niet overtuigd is dat deze busterminal überhaupt in onze gemeente moet komen. Een motie die deze problematiek aan de orde bracht is door de gehele raad aangenomen.

Onderwijs en Jeugd

Optimaal onderwijs in een veilige omgeving!

De jeugd heeft de toekomst. Als je dit standpunt inneemt, moet je ook de verantwoordelijkheid nemen voor deze jongeren. Ofwel, dat je voor jongeren aantrekkelijke wooncondities, opleiding en scholing creëert. Wij zien mogelijkheden in het ontwikkelen van een campus voor jongeren/ studenten in onze gemeente. Met een eigen ontmoetingscentrum voor en door jongeren. Zeker na de sluiting van de Meidoorn en Elf 91. Hiervoor moet dus geld beschikbaar zijn. Jongeren willen wij dus meer betrekken bij de samenleving in onze gemeente. We weten dat dat een moeilijke opgave is. De jongeren moeten meer interesse krijgen voor wat er gebeurt in de maatschappij. Een uitdaging die de gemeente moet aangaan, in samenwerking met belanghebbende instellingen, jongerenorganisaties en lokale burgers.

Qua onderwijs is Ouder-Amstel Anders voor goede schoolgebouwen met goede klimaat condities. Als dit kan door scholen te renoveren is dat een optie, maar indien nodig dan gaan wij voor nieuwbouw. Onze voorkeur gaat voor alsnog niet uit naar twee scholen onder 1 dak. En zeker niet op de locatie Bindelwijk. Wij verwachten dan veel overlast voor omwonenden wat betreft geluidsoverlast en parkeerproblematiek. De sporthal zal verplaats moeten worden wat financieel een zware belasting voor de gemeente kan zijn. En ook maken wij ons zorgen om de verkeersveiligheid in die omgeving.

Zorg en sociaal beleid

Het bieden van zorg en sociale zekerheid met maatwerk voor speciale groepen!

Ouder-Amstel Anders vindt dat iedereen een goed bestaan moet hebben.
Als het even iets minder gaat (qua gezondheid of inkomen) dan moet men kunnen rekenen op een goede steun vanuit de gemeente. Het WMO-loket speelt hierbij een belangrijke rol en ook signalen vanuit scholen en/ of andere instanties moeten adequaat worden opgepakt. Overleg met afgevaardigden van de diverse organisaties in onze gemeente zal regelmatig plaats moeten blijven vinden. Jeugd- en ouderenzorg zijn belangrijke zaken in onze samenleving. Wel vinden wij dat resultaten van deze zorg meetbaar moeten zijn, zodat je als gemeente goed in beeld krijgt wat het effect van de zorg voor de inwoners betekend. En ook of de zorg die wij als gemeente bieden voldoet aan wat nodig is.

Ook de adviesraad zal regelmatig om advies gevraagd moeten worden op diverse onderwerpen die er spelen. En hun advies zal ook in de stukken terug moeten komen. Jeugdzorg moet altijd optimaal geboden kunnen worden. Wachtlijsten moeten zo snel mogelijk weggewerkt worden. Alle kinderen, jongeren en gezinnen verdienen het om tijdig passende hulp te krijgen wanneer zij die nodig hebben. We moeten daarom hard werken aan een goed en houdbaar jeugdstelsel. Momenteel staat dat onder druk en is het voor de gemeente ook een grote financiële belasting. Ouder-Amstel Anders denkt dan ook dat er steviger onderhandeld moet gaan worden met de zorgaanbieders. En ook zal de ouderenzorg vanwege de vergrijzing van onze bevolking een steeds belangrijke plaats gaan innemen. Er moet meer worden geïnvesteerd in de ouderenzorg, ook als daarvoor de lokale belastingen omhoog moeten. Vereenzaming moet voorkomen worden, zeker omdat inwoners tegenwoordig langer op zichzelf blijven wonen. Een initiatief zoals Co’s Kamer draagt hier heel goed aan bij. Ouder-Amstel Anders is ook voorstander van het opstarten van een netwerkcafé in de ruimste zin van het woord.

Verkeer en vervoer

Verhogen veiligheid voor alle weggebruikers en goede bereikbaarheid per OV!

Naar de mening van Ouder-Amstel Anders vraagt de infrastructuur op diverse punten aandacht. Zeker gezien de grote ontwikkelingsprojecten op het Amstel Business Park en De Nieuwe Kern zal de infrastructuur grote aandacht vereisen, waarbij ook rekening gehouden moet worden met het bezoekersverkeer rondom het Arenagebied.

Ook bij de vernieuwing van de Amstelbrug zal Ouder-Amstel Anders de verkeersveiligheid goed blijven volgen. Zeker de zwakkere verkeersdeelnemers verdienen extra aandacht. Alle woonbuurten zouden een 30 kilometerzone moeten hebben en er moeten borden komen met “auto te gast”. Wat wil zeggen dat het fietsverkeer voorrang heeft.

Wat betreft het fietsverkeer zien wij graag dat de veiligheid voor deze verkeersdeelnemers ook verhoogd gaat worden door verbetering van de conditie van de fietspaden in onze gemeente.

Kom maandag 14, dinsdag 15 of woensdag 16 maart stemmen op Ouder-Amstel Anders voor de gemeenteraads verkiezingen 2022

Sluit je aan bij Ouder-Amstel Anders

Wilt u ons ook helpen met meer dan alleen uw stem, dan kunt u ook lid worden. U kunt lid worden van onze partij. Met een jaarlijkse bijdrage van €50,- zorgt u er dan voor dat wij voor u aan de slag kunnen blijven gaan.

Als lid van onze beweging:

 • Steun je onze partij met jouw bijdrage voor nog meer impact;
 • Beslis jij mee over de koers van Ouder-Amstel Anders;
 • Ontvang je regelmatig onze nieuwsbrief;
 • Ontvang je uitnodigingen voor exclusieve events.